Regulamin

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia SAX-FORT

 1. Na zajęcia w Niepublicznej Szkole Muzycznej SAX-FORT może uczęszczać każdy, bez wiekowego limitu przy czym jest uwzględniona opcja wyboru toku nauczania.
 2. Program nauczania obejmuje poziomy podstawowej szkoły muzycznej (6-letni cykl) i szkoły umuzykalniającej (bezterminowo)
 3. Lekcje instrumentu głównego odbywają się indywidualnie 2 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych według ustalenia z nauczycielem prowadzącym.
 4. Grupowe zajęcia z kształcenia słuchu, rytmiki, zasady muzyki, audycji muzycznej i chóru dostosowane są do poziomu nauki i odbywają się popołudniu według planu zajęć szkoły.
 5. Obowiązkowe są przesłuchania semestralne, na których uczniowie prezentują wyniki swojej pracy.
 6. Na koniec roku szkolnego uczeń uzyskuje świadectwo po zaliczeniu egzaminu końcowego.
 7. SAX-FORT nie ma obowiązku odrabiania zajęć odwołanych nie z winy szkoły, zastrzega sobie jednak prawo do możliwości ich odrabiania w terminach dodatkowych (z wyjątkiem przerw świątecznych i ferii regulowanych przez MEN)
 8. Roczny cykl nauczania trwa 10 miesięcy.
 9. Środki finansowe na działalność szkoły pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów) uczniów w formie wpisowego i czesnego.
 10. Wpisowe i czesne nie podlegają zwrotowi.
 11. Wysokość czesnego uzależniona jest od wyboru wariantu nauki.
 12. Regularne uiszczanie czesnego do 10. każdego miesiąca będąca warunkiem prawidłowego funkcjonowania szkoły, jest obowiązkiem rodziców (opiekunów) uczniów.
 13. Płatności należy dokonywać w formie przelewu bankowego na nr konta bankowego szkoły:

  81 1500 1878 1218 7006 9358 0000,
  04-713 Warszawa ul. Żegańska 16,
  84 Oddział Banku Zachodniego WBK,
  Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia SAX-FORT.sax-fort facebook sax-fort youtube